Nieuws

 • Cross-fit voor Kids

  Wat is Cross-fit Kids? Cross-fit is geweldig voor kinderen vanwege de grote ...

  Lees meer
 • Weer PILATES op DONDERDAG OCHTEND

  Donderdag 18 oktober starten we weer met pilates in de ochtend om 10:30 uur. ...

  Lees meer
Meer nieuws

Algemene voorwaarden BodyWork / Privacy verklaring

Voorwaarden bij inschrijving

Bij inschrijving middels ondertekening van het inschrijfformulier, gezondheidsverklaring en akkoordbevinding van de Algemene Voorwaarden is men voor tenminste zes maanden verbonden aan Bodywork. Het lidmaatschap wordt automatisch opgestart en wordt maandelijks geincasseerd.

Het lidmaatschap wordt opgestart op de datum van inschrijving met klant of datum van handtekening, via een machtigingsformulier worden de contibutiegelden automatisch geincasseerd vóóraf de maand rond de 27e, waarbij u geen afzonderlijke notitie SEPA Betalingsverkeer van uw bank zult ontvangen.

De contributies verlopen in volledige maanden, te weten vanaf de 1e tot en met het einde van de maand. Indien klant het lidmaatschap beeindigd, is tot en met het einde van de maand contributie verschuldigd. Echter bij inschrijving betaalt klant slechts de rest contributie van de inschreven maand.

Ook contante contributies dienen vóóraf de maand betaald te zijn.

Klant dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling. Bij een niet tijdige betaling wordt aan de klant een nota toegezonden en zal Bodywork nogmaals proberen het bedrag te incasseren. Na een tweede aanmaning zal de vordering in handen gesteld worden van een incassobureau. De buitenrechtelijke incassokosten en rente hiervan komen voor rekening van de klant. Toegang kan geweigerd worden bij het in gebreke blijven van de betaling. 

Contributie kan niet tussentijds "stop" worden gezet t.g.v. vakantie, ziekte of andere redenen die worden opgegeven. Bij uitzondering van ziekte dient u een doktersverklaring te overleggen waarbij Boywork maximaal 1 maand de contributie kan 'opschorten'. Dit wordt samen met de klant schriftelijk vastgelegd. De gemiste lessen kunt u in overleg alsnog inhalen.

Sportprogramma's worden bij lidmaatschap voor 6 maanden overeengekomen, daarna is een 2 maandelijks sportprogramma van toepassing.(lees de voorwaarwaarden bij:'einde lidmaatschap'.)

 Bodywork kent geen zomerstop, dat betekent dat de sportprogramma's niet gewijzigd kunnen worden. Deze voorwaarde is ook van toepassing bij zwangerschap. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Bij inschrijving ontvangt de klant een Ledenkaart/toegangsbewijs welke eigendom is en door klant betaald. Te weten € 10,00. Bij verlies, diefstal of andere redenen dient klant een nieuwe Ledenkaart/toegangsbewijs te kopen.

Het lidmaatschap geldt voor de overeengekomen contractperiode van 6 maanden. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Zonder opzegging na de contractperiode loopt het contract voor onbepaalde tijd door met een opzegtermijn van 2 maanden. Voorbeeld: 25e van de maand opzeggen betekent betaling tot 2 volledige maanden erna vanaf de 1e van de maand. Het lidmaatschap eindigt dus niet automatisch, los van het feit of klant wel of niet traint.

Lidmaatschappen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. Het is niet toegestaan uw Ledenkaart/toegangsbewijs aan derden beschikbaar te stellen. 

Bij ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de inschrijver/klant zich akkoord met de gestelde voorwaarden en verbindt zich deze na te komen.

Strippenkaart

Bij het kopen van een strippenkaart geldt eveneens dat het inschrijfformulier, gezondheidverklaring worden ingevuld met handtekening. Klant gaat akkoord met de voorwaarden en ontvangt tegen betaling de Ledenpas/toegangsbewijs. Klant wordt lid van de club en maakt gebruik van een flexibel sportovereenkomst.

De geldigheid van een strippenkaart is 4 maanden vanaf afgitedatum/betaaldatum. Bodywork stelt zich niet verantwoordelijk voor het overschrijden van de termijn t.g.v ziekte, vakantie of andere redenen.

Indien de termijn van geldigheid van de strippenkaart is overschreden dient de klant vóóraf te voldoen aan de betalingsverplichting voordat klant deelneemt aan de sportlessen.

De strippenkaart is niet inwisselbaar voor een geldbedrag indien de klant geen gebruik maakt van de strippenkaart.

De startdatum gaat in op het moment van betaling van de strippenkaart. De kosten voor de strippenkaart voor de jeugd wordt aangepast op het moment dat de leefdtijdsgrens wordt overschreden (jeugdprijs strippenkaart t/m 15 jaar).

In overleg kan een strippenkaart overdraagbaar zijn, echter dient de nieuwe persoon zich als klant in te schrijven (inclusief Ledenkaart en inschrijfgeld).

Wanneer een strippenkaart is afgelopen en binnen een jaar een nieuwe wordt gekocht zijn er geen administratiekosten verschuldigd.( De Ledenkaart kan opnieuw gebruikt worden door de klant). Deze regel geldt ook indien een klant het lidmaatschap heeft beeindigd van een abonnement via een automatische incasso en zich binnen een jaar weer aanmeld).

Einde lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap is alleen schriftelijk mogelijk middels een opzeggingsformulier voorzien met handtekening. Deze kunt u tijdens onze openingstijden invullen/ophalen bij de receptie. De opzegtermijn bedraagt 2 volledige maanden. Te weten vanaf de 1e datum van de maand. Voorbeeld: 25e van de maand opzeggen betekent betaling tot 2 volle maanden erna vanaf de 1e van de maand. 
Contributie blijft te allen tijde verschuldigd tot schriftelijke opzegging van het lidmaatschap door Body Work is geaccepteerd en bevestigd EN totdat het opzeggingsformulier met handtekening door Bodywork ontvangen is.

Indien klant geen berichtgeving stuurt een maand vóór het aflopen van de 6 maanden termijn, zal de sporttermijn automatisch met 2 maanden worden verlengd. Klant is zelf verandwoordelijk voor de opzegging van de sportafspraken ( ongeacht de redenen die worden aangegeven voor het niet komen sporten in het verleden).

Ook klanten die sporten onder een flexibel abonnement, te weten de strippenkaart; dienen een opzeggingsformulier in te vullen met handtekeing, Bodywork te informeren, dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van de sportmogelijkheden.

Wanneer uw lidmaatschap is opgezegd, bent u bij herinschrijving binnen een jaar geen registratie-/adminsitratiekosten verschuldigd. 

Wijzigingen

Wijzigingen met betrekking tot trainingsuren/contributies en adresgegevens dienen ten minste 1 volle maand van tevoren worden aangeleverd voorzien met handtekening middels een wijzigingsformulier/automatische incasso-formulier (bij de balie te ontvangen), voordat deze worden verwerkt.

Gemiste les(sen) word(en) indien mogelijk in dezelfde week ingehaald. Alleen in overleg kan hier van worden afgeweken, echter met een maximum van twee weken. Daarbuiten is het voor eigen verantwoording. 

Trainingen

Trainingsuren staan vermeld op onze website "www.body-work.nl"

Algemeen

Bodywork behoudt zich het recht voor bij wangedrag of bij het niet nakomen van de voorwaarden de toegang per direct te ontzeggen, c.q. het lidmaatschap voortijdig eenzijdig te ontbinden.

Tijdens de schoolvakanties geldt altijd een aangepast rooster voor de Dance Kids dit wordt tijdig bekend gemaakt.

Bodywork behoudt zich het recht de sportroosters ten alle tijde te wijzigen.

Bij verlies of diefstal van uw Ledenpas dient u een nieuwe toegangskaart te kopen.

Medische vragenlijst: Alle gegevens op dit formulier worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om een veilig en effectief trainingsprogramma voor de klant samen te stellen.

Minderjarige personen kunnen uitsluitend door ouders en/of wettelijke vertegenwoordig(st)er ingeschreven worden.

Kinderen tot 16 jaar mogen de fitnessruimte alleen betreden onder toezicht. Enig letsel bij kinderen en jeugd of schade aan eigendom van kinderen en jeugd, ontstaan door (ongeoorloofde) toegang tot de fitnessruimte, is voor eigen risico. 

Bodywork behoudt zich het recht voor een aanvraag tot deelname te weigeren.

Bodywork kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor zoekgeraakte, dan wel door diefstal ontvreemde eigendommen en/of schadeloosstelling door enige vorm van letsel en/of ongeval tijdens de lessen en fitness.

Prijswijzigingen

Bodywork verleent zich het recht prijswijzigingen toe te passen.

Tarieven worden jaarlijks aangepast op basis van het consumentenprijsindexcijfer bepaald door de algemene prijsindex diensten m.b.t. recreatie en sport 09410.

 Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.

 

Privacy- en cookiebeleid Bodywork

Inleiding

Bodywork respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacy verklaring leggen wij onder andere uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en opslaan, en voor welk doel deze gegevens worden gebruikt. Ook geven wij aan wat jouw rechten zijn met betrekking tot jouw persoonsgegevens, en hoe je contact met ons opneemt over de uitvoering van jouw rechten. Bodywork zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Bedrijfsgegevens

Bodywork Sportstudio gevestigd in Roermond is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ons KvK-nummer is: 13028757
Ons BTW-nummer is: NL1585.78.442B01

Contactgegevens

Bodywork Sportstudio
Kapellerlaan 50
6041 JD Roermond, Nederland

Mailadres: info@body-work.nl

Telefoon: 06-30896881

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bodywork verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten. Deze diensten bestaan uit groepslessen, small group fitness en lifestyle verandering. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten/coaching, zijn bepaalde gegevens verplicht om aan te leveren voor dossiervorming. Indien deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd is het voor ons niet mogelijk om de betreffende dienst aan te bieden. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Vriendschap verzoek FB
 • Gegevens over jouw sportactiviteiten
 • Iban nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Zodra de persoon wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek vragen wij de leeftijd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Alle persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen in overeenstemming met de EU General Data Protection Regulation (GDPR), ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij gebruiken jouw gegevens om de best mogelijke service aan te bieden. Bodywork verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je toegang te geven voor de groepslessen, small fitness en lifestyle verandering
 • Je de mogelijkheid te geven up to date te blijven van onze nieuwsbrieven, fb berichten.
 • Je de mogelijkheid te bieden om te kunnen reageren via de website, FB en WhatsApp
 • Bijhouden van je sportgedrag en frequentie.
 • Je te informeren over tips en tricks m.b.t. voeding.
 • Verzenden van een feedbackverzoek
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van de sportkosten per maand.
 • Bodywork ziet welk formulier je hebt ingevuld op de website, hiermee kunnen we voldoen aan je wensen en doeleinden.
 • Bodywork verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bodywork verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Toestemming
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting
 • Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen

Geautomatiseerde besluitvorming:

Bodywork neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang en waar we persoonsgegevens bewaren:

Bodywork bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. De gegevens worden digitaal bewaard/bewaakt en je inschrijfformulier wordt opgeslagen in een afgesloten ruimte, waar slechts een aangewezen persoon deze gegevens mag verwerken. Je kunt ten allen tijde het dossier inzien, zowel digitaal als schriftelijk.

Delen van persoonsgegevens met derden

 • Wij delen het Iban nummer met de ABNAMRO bank om de automatische incasso te verwerken.
 • Communicatiemiddelen (extern gebruik) - E-mail kunnen ontvangen en versturen, SMS berichten kunnen versturen
 • Communicatiemiddelen (intern gebruik) - Ondersteunen van communicatie over klantenservice issues, websiteoptimalisatie en het oplossen van overige technische problemen
 • De mailadressen via onze campagnes worden opgeslagen in mailchimp, de privacy verklaring kunt vinden op de site van mailchimp.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: Bodywork gebruikt geen analytische en tracking cookies.

 

Jouw rechten omtrent gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Uitschrijven voor bepaalde e-mails kan door middel van de uitschrijf link onderaan de betreffende e-mail nieuwsbrief of via de mail aangeven dat je geen informatie meer wenst.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

De persoonsregistratie wordt veiliggesteld middels onze ledenadministratie waarvan een back-up wordt gemaakt. Tevens wordt middels een stick een back up gemaakt die afgesloten, op een andere plaats wordt neergelegd, dan de sportlocatie.

Wat als Bodywork verandert van eigenaar?

Het kan voorkomen dat wij ons bedrijf uitbreiden of inkrimpen, wat de verkoop of overdracht van bedrijfsvoering van het gehele of een deel van het bedrijf kan inhouden. Verzamelde en verstrekte gegevens van gebruikers kunnen samen met een deel of het gehele bedrijf worden overgedragen, onder de voorwaarden van deze privacy verklaring, zij het alleen voor doeleinden waarvoor deze gegevens in beginsel door ons zijn verzameld.

Aanpassingen:

We kunnen dit privacy- en cookiebeleid wijzigen wanneer we dit van tijd tot tijd nodig achten, of indien wettelijk vereist. Alle wijzigingen worden onmiddellijk op onze website geplaatst.

 

 

Nieuws

 • Cross-fit voor Kids

  Wat is Cross-fit Kids? Cross-fit is geweldig voor kinderen vanwege de grote ...

  Lees meer
 • Weer PILATES op DONDERDAG OCHTEND

  Donderdag 18 oktober starten we weer met pilates in de ochtend om 10:30 uur. ...

  Lees meer
Meer nieuws

Contact

BodyWork Sportstudio
Kapellerlaan 50
6041 JD Roermond

+31 (0)475 336 206
+31 (0)6 308 96 881
info@body-work.nl